:

Varför finns jordabalken?

Innehållsförteckning:

  1. Varför finns jordabalken?
  2. Hur avgränsas en fastighet enligt jordabalken?
  3. Vad innebär det att bestämmelserna 12 kap JB är tvingande?
  4. Vad står i hyreslagen?
  5. För vem gäller hyreslagen?

Varför finns jordabalken?

Jordabalken definierar vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Detta har framförallt betydelse vid fastighetsköp för att veta vad som ingår i fastigheten.

Hur avgränsas en fastighet enligt jordabalken?

Bestämmelsen reglerar vad som innefattas i begreppet fast egendom och kompletteras av bestämmelserna i 2 kap. om tillbehör till fastighet. Fastigheter utgör oftast ett avgränsat område på marken, men de kan även vara tredimensionellt avgränsade. Dessa gränser kan ändras och omlokaliseras (omarrondering).

Vad innebär det att bestämmelserna 12 kap JB är tvingande?

Tvingande regler jordabalken Regeln om när hyreslagens regler är tvingande finns i 12 kap. 1 § st. 5. Huvudregeln är alltså att det är okej för parterna att avtala om vilken hyrestid som helst, så länge det inte finns någon tvingande regel som säger annat.

Vad står i hyreslagen?

Hyreslagen är en del av Jordabalken som reglerar de flesta former av uthyrning, men framförallt hyra av bostad eller lokal. Med andra ord omfattas du och din hyresvärd av hyreslagen när du bor i en hyresrätt. Lagen innebär i det stora hela att ni båda har vissa rättigheter och skyldigheter mot varandra.

För vem gäller hyreslagen?

Lagen gäller alltså när någon hyr ut antingen sin bostadsrätt eller sin villa. När det inte finns bestämmelser i lagen om uthyrning av egen bostad gäller reglerna i hyreslagen.