:

Hur man räknar ut KPI?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man räknar ut KPI?
 2. Vad ingår i KPI korgen?
 3. Hur räknar man ut arbetskostnadsindex?
 4. Hur mäter man inflation?
 5. Hur mäts KPIF?
 6. När publiceras index?
 7. Vad är LPIK?

Hur man räknar ut KPI?

Statistiska centralbyrån (SCB) kartlägger inflationen i vad som kallas konsumentprisindex (KPI). Där räknar man ihop indexvärdet för vissa förutbestämda varor och jämför dem med priserna basåret 1980. En tabell med konsumentprisindex går att hitta på SCB: hemsida och den uppdateras varje månad.

Vad ingår i KPI korgen?

KPI ska visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen....Huvudgrupper i KPI

 • Livsmedel och alkoholfria drycker.
 • Alkoholhaltiga drycker och tobak.
 • Kläder och skor.
 • Boende.
 • Inventarier och hushållsvaror.
 • Hälso- och sjukvård.
 • Transport.
 • Post och telekommunikationer.

Hur räknar man ut arbetskostnadsindex?

Hur räknar man med index? Indextal är jämförelsetal och för att kunna räkna om ett belopp med hänsyn till indexutvecklingen mellan två tidpunkter krävs att indextalen omräknas till förändringstal eller procenttal.

Hur mäter man inflation?

Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. När Riksbanken införde inflationsmålet 1993 så uttrycktes det i termer av den årliga förändringstakten i KPI.

Hur mäts KPIF?

Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är en del av Sveriges officiella statistik.

När publiceras index?

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader efter referensmånaden och definitiva indextal 12 månader efter den preliminära publiceringen.

Vad är LPIK?

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) är ett ytterligare prisindex för fastprisberäkning av regionernas kostnader. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.