:

Kan man söka vård i annat landsting?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man söka vård i annat landsting?
  2. Hur ska vårdskador rapporteras?
  3. Vem införde det fria vårdvalet?
  4. Kan man som patient välja vårdgivare?
  5. Vilka yrkesgrupper får administrera läkemedel?
  6. Vem är skyldig att skriva avvikelse?
  7. Hur många drabbas av vårdskador varje år?
  8. Vad är hälsovalet?
  9. När infördes det fria vårdvalet?

Kan man söka vård i annat landsting?

Det går också att få planerad vård i ett annat landsting/region än det du är folkbokförd i. Detta gäller till exempel om den vård du behöver inte finns i det egna landstinget eller regionen (sk riks- eller regionsjukvård). Då kommer du att remitteras till närmast sjukhus som har denna vård.

Hur ska vårdskador rapporteras?

Uppgift om vårdskada ska antecknas i patientjournal och rapporteras i verksamhetens avvikelsesystem. Patient eller närstående ska underrättas om att en lex Maria-anmälan ska göras. En anmälan enligt lex Maria ska alltid innehålla en utredning.

Vem införde det fria vårdvalet?

Rapporten har inom Socialstyrelsen utarbetats av Monica Albertsson. Den 25 februari 2009 beslutade riksdagen att alla regioner och landsting vid ingången av 2010 ska ha infört vårdval i primärvården.

Kan man som patient välja vårdgivare?

Du som patient har rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet, du kan också fritt välja mellan alla behandlingsalternativ. Alla ska få sina medicinska behov bedömda på samma sätt, men vårdgarantin gäller bara landstinget egna invånare.

Vilka yrkesgrupper får administrera läkemedel?

Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel. Biomedicinska analytiker, tandhygienister, röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel inom sina respektive kompetensområden.

Vem är skyldig att skriva avvikelse?

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren skyldighet att anmäla de allvarligaste händelserna och tillbuden till de nationella myndigheterna, vilka inom hälso- och sjukvården i första hand är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket.

Hur många drabbas av vårdskador varje år?

Årligen drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården. Det motsvarar en vårdskada vid vart tionde vårdtillfälle. Cirka 1 200 personer beräknas avlida till följd av skador orsakade av vården och dessutom medför skadorna förlängda sjukhusvistelser för ungefär 50 000 patienter.

Vad är hälsovalet?

Det finns ett vårdvalssystem inom primärvården i Sverige. Det innebär utökade möjligheter för patienten att fritt välja vårdcentral i hela länet. Vårdcentraler som drivs av Region Örebro län och privata vårdcentraler har samma förutsättningar genom Hälsoval Örebro län.

När infördes det fria vårdvalet?

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009. Den 25 februari 2009 beslutade riks- dagen om vårdval i primärvården. De landsting som inte redan tidigare bör- jat planera för ett vårdvalssystem har haft ganska kort tid på sig att förbere- da och införa ett sådant anpassat till deras lokala behov och förutsättningar.