:

Vad menas med före förenkling?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med före förenkling?
  2. Vad är andra kvadreringsregeln?
  3. Vad är en Siffertermen?
  4. Vad är konjugat och kvadreringsregeln?
  5. Varför är det bra att kunna algebra?

Vad menas med före förenkling?

Med förenkling av ett algebraiskt uttryck menar vi att vi tillämpar räkneregler för att samla liknande termer för sig, på ett sådant sätt att uttrycket blir mindre komplicerat.

Vad är andra kvadreringsregeln?

Första kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver summan av två termer, med sig själv. Andra kvadreringsregeln används för att multiplicera ett parentesuttryck, som beskriver differensen av två termer, med sig själv.

Vad är en Siffertermen?

Vilket tal som helst, talet n, i den andra talföljden, kan tecknas med uttrycket 4n + 2. 4n är uttryckets variabelterm och talet 2 är uttryckets sifferterm.

Vad är konjugat och kvadreringsregeln?

När man arbetar med att förenkla uttryck händer det att man stöter på uttryck där en parentes som innehåller två termer är kvadrerad. För att underlätta arbetet med sådana uttryck kan kvadreringsreglerna vara till hjälp. Om du istället har två konjugat som multipliceras använder du konjugatregeln.

Varför är det bra att kunna algebra?

Elevernas algebraiska tänkande utvecklas om de får många träningstillfällen. Vid dessa till- fällen kan eleverna uttrycka vad de ser. Det är en fördel om eleverna ges möjlighet att ut- trycka sina egna tankar inför andra och att lyssna på andra elevers tankar. På så sätt lär ele- ver av varandras sätt att tänka.